بیلان

بیلان سالانه موسسه خیریه فاطمه زهرا(س)

شرکت ها و مؤسسات معمولاً در آخر سال به صورت ریز دارایی و بدهی های مالی خود را تهیه می کنند، به این فعالیت بیلان گفته می شود. در زیر شما می توانید بیلان موسسه خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) را بر اساس سالهای 1385 تا کنون مشاهده نمائید.

بیلان سال 1385

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1386

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1387

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1388

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1389

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1390

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1391

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1392

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)

بیلان سال 1393

ریز دارایی ها و بدهی های خیریه فاطمه زهرا(س)