اهدای تبلت و لب تاب به فرزندان تحت پوشش

مراسم اهدای تبلت و لب تاب جهت بهره گیری از آموزشهای فضای مجازی به فرزندان تحت پوشش موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور معاونت محترم فرهنگی و بازرس محترم مدیریت در دفتر مرکزی برگزار گردید.