ثلث مال

مسابقه

ثلث مال

بخشش ثلث مال سنت حسنه ای است كه برابر تعاليم اسلامی هركس حق دارد وصيت كند كه بازماندگانش يك سوم مال او را صرف امور خيريه كنند.