ارزش ها

ارزش های موسسه

  • شفافیت: پاسخگویی، اطلاع رسانی، روزآمدی.
  • درستکاری: صداقت، اعتماد آفرینی، حفظ کرامت انسانی، نجابت.
  • اعتلای مدیریت: کارآمدی، برنامه ریزی، بهبود مستمر، بهره گیری از نظرات ذینفعان و به خصوص مددجویان.
  • توسعه مشارکت ها: تعامل با سایر سازمان های مرتبط در حوزه خیریه، توسعه مشارکت داوطلبین.
  • تکریم خیرین: اطلاع رسانی، بهره گیری از نظرات خیرین.
  • تمرکز بر فعالیت های ماموریتی: استقلال سیاسی، پرهیز از فعالیت های اقتصادی و ویژه خواری.