ارکان موسسه

هیات مدیره موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

سید محمود آذین

مدیرعامل، رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

محمدحسین اشعری

قائم مقام مدیرعامل، نائب رئیس و عضو اصلی هیات مدیره

کامران ملک محمد

خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره

سیروس صالح پور

عضو اصلی هیات مدیره

اکرم سلطان زاده

عضو اصلی هیات مدیره

هایده هنجنی

عضو علی البدل هیات مدیره
image

سید محمدمهدی مقدس زاده

عضو علی البدل هیات مدیره

بازرسین موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

علیرضا خلیلیان

بازرس اصلی

علی میرزائی

بازرس علی البدل

هیات امنا موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

محمدرضا رحیمی

عضو هیات امناء

سید محمود آذین

عضو هیات امناء

هاشم سلیمی آشتیانی

عضو هیات امناء

سیروس صالح پور

عضو هیات امناء

محمدحسین اشعری

عضو هیات امناء

کامران ملک محمد

عضو هیات امناء

اکرم سلطان زاده

عضو هیات امناء

هایده هنجنی

عضو هیات امناء

علیرضا خلیلیان

عضو هیات امناء

علی میرزائی

عضو هیات امناء

احمد کمالیان

عضو هیات امناء

لیلی آیت اله زاده قمی

عضو هیات امناء

حوریه میرفارسی

عضو هیات امناء

مریم میرفارسی

عضو هیات امناء

فاطمه موسوی

عضو هیات امناء

گلناز باقری

عضو هیات امناء