مددجویان

شرایط پذیرش مددجویان

مدارک پذیرش مددجو

1 – اصل شناسنامه مرحوم و تمامی اعضای خانواده
2 – اصل برگ فوت مرحوم
3 – دفترچه کمیته امداد در صورت عضویت
4 – قیم نامه، حضانت نامه، ضم امین
5 – صورت ریز اموال مرحوم (از اداره سرپرستی محل تهیه فرمائید)
6 – اصل سند منزل یا اجاره نامه رسمی
7 – معرفی نامه کتبی در صورت داشتن معرف
8 – کارنامه تحصیلی دانش آموزان و اشتغال به تحصیل

شرایط پذیرش مددجو

1 – داشتن مدارک : فوت نامه، قیم نامه، شناسنامه مرحوم و کلیه اعضای خانواده
2 – داشتن فرزندان خردسال (استثناً داشتن فرزندان دانشجو در رشته های مورد قبول خیریه جهت معرفی به دانشگاه و دریافت تخفیف شهریه)
3 – ترجیحاً عضویت در ارگانهای دولتی بهزیستی یا کمیته امداد جهت شناسایی بهتر
4 – منطقه سکونت در داخل محدوده دفتر باشد.
5 – عدم عضویت در مراکز خیریه دیگر
6 – عدم دریافت حقوق مستمری (تامین اجتماعی، خدمات درمانی و …)
7 – حتی المقدور داشتن معرف شناخته شده
8 – مهاجر نباشند(حداقل سه سال در محل فعلی ساکن باشند)