گاهنامه

گاهنامه کوثر پیام مهر

گاهنامه کوثر پیام مهر، عنوان نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد که در دوره های مورد نیاز به چاپ رسیده و توزیع می گردد. این نشریه شامل مطالب متنوعی شامل گزارشات از موسسه، معرفی شعبات موسسه، ارائه بیلان آماری موسسه، پیامهای تبریک، تسلیت و تقدیر، گزارش فعالیتهای خیریه، شرح خدمات موسسه و سایر مطالب فرهنگی میباشد.

تاکنون هشت شماره از این نشریه تهیه و توزیع گردیده است، که علاقمندان می توانند با دانلود آن، از مطالب مندرج در آن بهره ببرند.

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 0

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 1

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 2

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 3

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 4

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 5

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

گاهنامه کوثر پیام مهر – شماره 6

نشریه داخلی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)