خیرات برای اموات و هزینه مراسم یادبود

مسابقه
موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)، هزینه مراسم ختم را قبول می کند؟

بله، خیریه این هزینه را صرف امور خانواده های ایتام می کند.

آیا بعد از دریافت هزینه مراسم ختم و یا سالگرد، از سوی خیریه مراسمی برای متوفا گرفته می شود؟

خیر، هزینه پرداخت شده صرف امور خانواده های ایتام تحت سرپرستی خیریه می گردد.

هزینه پرداخت شده برای خیرات و مبرات صرف انجام چه کاری می شود؟

این هزینه صرف امور خانواده های ایتام تحت سرپرستی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می گردد.

مسابقه

برای پرداخت خیرات و مبرات و هزینه یادبود از طریق موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) می توانید از طریق شماره حساب های زیر اقدام نمائید

پرداخت از طریق شماره حساب

از طریق شماره حساب های زیر خیرات برای اموات و هزینه مراسم یادبود را پرداخت نمائید.

حساب ارزی بانک ملت: 11Sac132907

شماره کارت بانک ملت: 6575-6264-3378-6104